^

Volkswagen – The 43rd Tokyo Motor Show 2013

 

 

第43回東京モーターショーのフォルクスワーゲン ブースにてショーイング。

 

 

staff

 

 

>choreographer< HIDALI & KIKKY

 

>dancer< KIKKY RYO Noguchi( HIDALI ) TSUTOMU Sasao( HIDALI ) TAKEATSU Nashimoto( HIDALI )

 

 

>guitter< JIKKI

 

 

>dj< EITA

 

 

>showing adviser< TAKAHIRO

 

 

 

 

 

PHOTO BY HIROKI Kanayama