^

Thank you video : KENZO

2M9C0877

 
 
 

choreographer:
TAKEATSU Nashimoto ( HIDALI )
MIKAKO Kano ( HIDALI )
 
 
 

dancer:
SHUMPEI Mitsuhashi ( OTONA SHONEN )
TAKEATSU Nashimoto ( HIDALI )
MIKAKO Kano ( HIDALI )

 
 
 

sound direction :
ROBIN Sato
GARDENERS CLUB

 
 

cinematographer:
YUSUKE Sugimori ( apart-apart inc.)
http://apart-apart.com/

 
 

hair & make up:
CHUICHI Kotaki

 
 

special thanks:
HiRAO INC
KENJI Narito
HIRANO-san
ASUKA Yazawa
 
and my friends